یادداشت

از این بخش می توانید آموزش های اختصاصی جناب آقای علیرضا پناهی (نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشوری) در زمینه تولید محتوای الکترنیکی و محتوای آموزشی دروس مقاطع ابتدایی را مشاهده و دریافت کنید .

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی پایه ی اول ابتدایی

محصولات آموزشی جناب آقای علیرضا پناهی

195,000 ریال – خرید محصـــــــول

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

محصولات آموزشی جناب آقای علیرضا پناهی


195,000 ریال – خرید محصـــــــول

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی پایه ی سوم ابتدایی

محصولات آموزشی جناب آقای علیرضا پناهی

195,000 ریال – خرید محصـــــــول

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی

محصولات آموزشی جناب آقای علیرضا پناهی

195,000 ریال – خرید محصـــــــول

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی

محصولات آموزشی جناب آقای علیرضا پناهی

195,000 ریال – خرید محصـــــــول

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی ریاضی پایه ی ششم ابتدایی

محصولات آموزشی جناب آقای علیرضا پناهی