نوشته‌ها

معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی

معرفی سربرگ های اتوپلی : ابتدا به شرح سربرگها می پرداریم و بعد از آن یک پروژه را شروع میکنیم. کاربران عزیز! شاید در نگاه اول معرفی سربرگها برایتان خسته کننده باشد اما نیاز نیست همین ابتدا تمام مطالب زیر را یاد بگیرید بلکه حین آموزش، کاربرد تک تک آیتم ها را خواهید دانست. این معرفی تنها به دلیل احتمال فراموشی آیتم ها و جهت داشتن یک جزوه برای همیشه ارائه می شود.” پس صبور باشید و همچنان علاقمند”

سربرگ File
معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی 15با کلیک بر روی آن منوی فایل نمایان می شود. آیتم های مختلف این منو به شرح زیرند:

New :یک پروژه جدید ایجاد می کند.
Open: پروژه ای که از قبل آماده شده ، بارگذاری می کند.
Save :آخرین تغییرات را در پروژه جاری ذخیره می کند.
Save As: پروژه جاری را با نام دیگری ذخیره می کند.
Export :فایل ها را با فرمت های خاص خود در حالت فشرده ذخیره می کند تا در موقع نیاز از آن استفاده کنید.
Revert :پروژه را به آخرین ذخیره باز می گرداند )مثلاً اگر چند دقیقه پایش برنامه را ذخیره کرده اید و پس از اعمال تغییرات متوجه اشتباهی شدید و نیاز به بازگشتن به وضعیت قبلی را دارید، می توانید این گزینه را انتخاب کنید.
Properties: اطلاعات پروژه را نمایش می دهد .  آموزش اتوپلی
Recent File: نام آخرین پروژه های باز شده را نمایش می دهد .
Exit: از نرم افزار خارج می شود .

سربرگ Edit
دومین گزینه در منو می باشد . با کلیک بر روی آن منو نمایش داده می شود که آیتم های آن به شرح زیر عمل می کنند:

Undo:برای بازگشت عمل آخری که انجام داده ایدمعرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی 24
Redo: برای بازگرداندن عملUndo شده
Cut: بریدن شی برای استفاده در مکان و محلی دیگر  hl,ca hj,\gd
Copy : از شی انتخاب شده کپی می گیرد.
Paste : شی Copyیا Cut شده را در محل مورد نیاز می چسباند.
Delete : شی ء انتخاب شده را پاک می کند.
Duplicate: برداشتن رو نوشت از روی شی
Select: انتخاب شی یا اشیاء
Arrange: تنظیم نحوه قرارگیری اشیاء .
Group & Ungroup : فعال و غیر فعال کردن گروه بندی اشیاء
Lock & Unlock All : قفل و آزاد کردن اشیاء
Pin & Unpin :سنجاق کردن و از بین بردن این حالت .
Hide & Unhide All :مخفی و نمایان کردن اشیاء .
Preferences :تنظیمات نرم افزار Auto Play

سربرگ Align
سومین گزینه در منوها گزینه ی Align می باشد که گزینه هایی برای تنظیم چیدمان اشیای موجود در پروژه گنجانده شده است.

Left : سمت چپ شی را با سمت چپ شی انتخابی همتراز می کند
Center Horizontal: وسط)افقی( شی را با وسط شی انتخابی همتراز می کندمعرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی 33
Right سمت راست شی را با سمت راست شی انتخابی همتراز می کند
Top: شی را با بالای شی انتخابی همتراز می کند
Center Vertical: وسط)عمودی(شی را با وسط شی انتخابی همتراز می کند .
Bottom: شی را با پایین شی انتخابی همتراز می کند .
Distribute Vertical و :Distribute Horizontal: فاصله بین اشیاء انتخابی را )افقی و عمودی( تنظیم می کند.
Make Same Width:طول شی را برابر طول شی دیگر قرار می دهد
Make Same Height :عرض شی را برابر عرض شی دیگر قرار می دهد .
Make Same Size: طول و عرض را برابر طول و عرض شکل دیگر قرار می دهد.
Restor Size :طول عرض تغییر یافته را به حالت اولیه باز می گرداند.
To Page: با انتخاب این گزینه تمام عملیات بالا بدون نیاز به شی دیگر و با توجه به قرارگیری در صفحه انجام می دهد.
در تمام گزینه های بالا شی که در انتها انتخاب شده و کادر آبی رنگ آن پررنگ تر است،ثابت مانده و بقیه تغییر می کنند.

 

سربرگ Page
گزینه ی بعدی در منوها گزینه ی Page می باشد که آیتم های آن به صورت زیر عمل می کنند.

Add : ساخت صفحه ای جدید)صفحه جدید را در انتهای صفحات قرار می دهدمعرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی 43
Remove:  پاک کردن صفحه ی انتخاب شده
Insert:  ساخت یک صفحه جدید یا استفاده از صفحه Export شده در محل دلخواه مانند گزینه ی Addدر انتها قرار نمی دهد.
Duplicate : کپی برداری از صفحه
Arrange : تنظیم ترتیب قرارگیری صفحات
Move Up:  جا به جا کردن صفحه به اندازه ی یک خانه رو به عقب (بالا)
Move Down:  جا به جا کردن صفحه به اندازه ی یک خانه رو به جلو(پایین )
Export : ذخیره صفحه انتخاب شده با فرمت Zip یا XPG
Preview: پیش نمایش صفحه
Properties:  مشاهده مشخصات و خصوصیات صفحه

سربرگ Dialog
دیالوگ ها نوعی صفحه هستند با این تفاوت که دیالوگ ها بر روی صفحات ظاهر می شوند و تا زمانی که پنجره دیالوگ بسته نشود صفحه به صورت غیر فعال باقی می ماند.
آیتم های منوی دیالوگ به صورت زیر عمل می کنند:

Add : ساخت دیالوگ جدیدمعرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی 52
Remove:  پاک کردن دیالوگ حاضر
Insert : ساخت یک دیالوگ جدید یا استفاده از دیالوگ Export شده در محل دلخواه)مانند گزینه ی Addدر انتها قرار نمی دهد.
Duplicate :  کپی برداری
Arrange:  تنظیم ترتیب قرارگیری دیالوگ ها
Move Up:  جا به جا کردن دیالوگ به اندازه ی یک خانه رو به عقب(بالا)
Move Down:  جا به جا کردن دیالوگ به اندازه ی یک خانه رو به جلو(پایین )
Export : ذخیره دیالوگ جاری با فرمت Zip یا XDG
Preview : پیش نمایش
Properties : مشاهده مشخصات و خصوصیات دیالوگ

سربرگ Object
از دیگر گزینه های منو Object می باشد که به شرح آیتم های آن می پردازم:

Button : اضافه کردن دکمهمعرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی 63
Image : اضافه کردن تصویر
Lable : اضافه کردن برچسب
Paragraph : اضافه کردن یک پاراگراف
Video : اضافه کردن فایل ویدئویی
Quick Time : اضافه کردن فایل ویدئویی و کنترل به وسیله نرم افزار Quick Time
Flash : اضافه کردن یک فلش
Slide Show:  اضافه کردن یک اسلاید شو به پروژه
PDF : اضافه کردن فایل PDF و کنترل به وسیله نرم افزار Adobe Reader
Web :  اضافه کردن شی Web برای باز کردن سایتهای اینترنتی و فایل های متنی داخل برنامه Auto Play
Xbutton :  اضافه کردن یک Xbutton به پروژه
CheckBox : اضافه کردن شی برای چک کردن یک موضوع یا مطلب
RadioButton : اضافه کردن شی برای انتخاب از بین چند گزینه مثل سؤالات تستی

Input : اضافه کردن شی ورودی

ComboBox: اضافه کردن لیست کرکره ای :

ListBox: اضافه کردن یک لیست

Tree : اضافه کردن لیست درختچه ای

Grid : اضافه کردن یک گرید

Progress : اضافه کردن یک شی پیش رونده)مثل نصب نرم افزار

1 معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی 1

RichText : اضافه کردن باکس متن(RTF Document)

Hotspot: اضافه کردن شی نامرئی برای اضافه کردن دستورات

Plugins : اضافات برنامه برای استفاده از قبیل تقویم، مدیا پلیر  و …

Properties:  مشاهده خصوصیات شی انتخاب شده

 

سربرگ Project

گزینه ی بعدی در منوها Project می باشد که از ده آیتم به شرح زیر تشکیل شده است:

Setting: تنظیمات مربوط به پروژه را در اینجا تغییر می دهیدمعرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی 72

Menu bar :ساخت منو بار برای پروژه مثل  File , Edit,…

Audio :تنظیمات آهنگ و صداهای نرم افزار

Startup Movie: نمایش تصویر، فایل فلش یا ویدئو در آغاز اجرای نرم افزار

Dependencies: چک کردن نرم افزارهای خاص که در پروژه نیاز است و پیغام دادن به کاربر در صورت نصب نبودن آن نرم افزار

Action :دستورات برای اجرا در پروژه

Databases : استفاده از دستورات دیتابیس در پروژه

Global Function: تعیین متغیرها و توابع سراسری

Plugins :افزونه های نرم افزار

File Layout:  مشاهده فایل های موجود و استفاده شده در پروژه و قابلیت اضافه یا کم کاردن این فایل ها

 

سربرگ Publish

گزینه ی بعدی Publish است که 2 آیتم آن به صورت زیر عمل می کنند.

Preview : مشاهده پروژهمعرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی 81

Build : ساخت و گرفتن خروجی برای استفاده از پروژه

سربرگ  View

آیتم های این گزینه که مخصوص چگونگی نمایش گزینه ها و پنل ها می باشد به شرح زیرند:

Toolbars: اضافه کردن یا حذف تولبارهامعرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی 91

Panels: اضافه کردن یا حذف پنل ها

Layouts :تغییر ظاهری برنامه

Previous Page: رفتن به صفحه قبلی

Next Page :رفتن به صفحه بعدی

Find Page: پیدا کردن یک صفحه

Refresh: رفرش(تجدید و بازبینی دوباره)

Grid: نمایش یا عدم نمایش جدول بندی صفحه

Snap to Grid: قرار دادن اشیاء در جدول بندی ها

Snap to Page:Guidelines: قرار دادن اشیا در صفحه

Ruler: نمایش یا عدم نمایش خطوط راهنما

نمایش یا عدم نمایش خط کش

سربرگ  Tools

گزینه ی نهم که آیتم های آن به صورت زیر عمل می کنند:

Button Maker:نرم افزار همین شرکت برای ساخت دکمه دلخواهمعرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی 10

Optimize Resources : پاک کردن فایل های زائد پروژه

Script Explorer:نمایش تمام دستورات نوشته شده

Script Editor:ویرایش دستورات در برنامه کوچک جداگانه

Open Source File:باز کردن فایل اصلی شی انتخاب شده

Customize:تنظیمات مربوط به منوها

 

 

امیدواریم از این اموزش لذت کافی را برده یاشید. –  نویسنده : مرضیه طیلانی

Untitled-1 معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی معرفی منو ها و سربرگ های اتوپلی Untitled 1

آموزش اتوران سازی با اتوپلی

آموزش اتوران سازی با اتوپلی

دوستان عزیز سلام.با یک آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان علاقمند به یادگیری هستیم . خوشحالم که سایت هنر تعلیم را برای آموزش و یادگیری انتخاب کرده اید. مبحث ما  نرم افزار اتوران ساز AutoPlay Media Studio  هست. هرچند نرم افزارهای اتوران ساز زیادی از قبیل. Demo Shield ،Adobe Director ،Multimedia Builder و … وجود دارد که هرکدام ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته اما در این میان یکی از برترین و بهترین برنامه های اتوران سازی که به جرأت می توان گفت بی نظیر در سادگی و زیبایی است  Autoplay Mediah Studio می باشد.

آموزش اتوران سازی با اتوپلی آموزش اتوران سازی با اتوپلی آموزش اتوران سازی با اتوپلی autoplay
نرم افزار اتوپلی محیطی پویا و فعال دارد که همراه با گالری آیکون های آماده و بیش از 865 اکشن آماده به شما کمک فراوانی خواهد نمود و با استفاده از آن می توان تعامل بیشتری با کاربر ایجاد کرد و همچنین، دسترسی به فایل ها و کار با آن ها را برای کاربر آسان می سازد.
برای این کار ابزارهایی طراحی و ساخته شده که می توان با استفاده از آن ها، اتورانی زیبا، با قابلیت های فراوان ایجاد نمود.

آموزش اتوران سازی با اتوپلی آموزش اتوران سازی با اتوپلی آموزش اتوران سازی با اتوپلی autoplay1
این نرم افزار محیط کاربری آسانی دارد، انعطاف پذیری آن بسیار بالا است، شما می توانید تنها با چند کلیک ساده دکمه های مختلفی برای جا به جا کردن صفحات، اجرای نرم افزارها ‏،ارسال ایمیل، مشاهده وب سایت، باز کردن اسناد، دانلود فایل و … را بسازید این نرم افزار کدهای از پیش نوشته شده زیادی در خود دارد، دارای محیط کد نویسی جذاب و دل نشین است و در کد نویسی دست برنامه نویس را باز گذاشته است به طوری که می توان افزونه هایی را برای برنامه نوشت یا از افزونه های نوشته شده توسط دیگران استفاده کرد و به آن کدها و قابلیت های جدیدی اضافه کرد، پیش زمینه ای برای برنامه نویسی بوده و اتوران های چند رسانه ای بسیار زیبا و حرفه ای را می توان با آن نوشت. حتی در صورتی که شما تخصصی در برنامه نویسی نداشته باشید نیز می توانید پروژه های حرفه ای را خلق ‏کنید.

آموزش اتوران سازی با اتوپلی آموزش اتوران سازی با اتوپلی آموزش اتوران سازی با اتوپلی toolbar2
اما این امکانات تنها در مورد فرم ها و اسکریپت های ساده نیست بلکه در نظر داریم بعد از این مقدمه ی ساده، در همین سایت در مورد طراحی نرم افزارهای مالتی مدیای حرفه ای با قابلیت های مختلفی مانند تعامل با اینترنت، اتصال ‏به پایگاه داده ها، اجرای ویدئو و غیره صحبت می کنیم.
ویژگی های نرم افزار ‏AutoPlay Media Studio‏

‏- محیط برنامه نویسی کاملا تصویری.
‏- امکانات حرفه ای ساخت نرم افزار.
‏- قابلیت ‏Drag‏ & ‏Drop‏ اشیاء.
‏- سهولت در استفاده.
‏- گزینه های ساخت ساده نرم افزارهای مختلف.‏
‏- اجرای فایل های ویدیویی با پسوند ‏MPG‏ و ‏AVI‏.‏
‏- بی نیاز از نصب برنامه های جانبی.‏
‏- اجرای هر نوع فایل، برنامه و پوشه.‏

البته یک نکته را هیچ وقت فراموش نکنید….مهم ترین عنصر برای خلق ماندگارها : خلاقیت و وسعت زاویه ی دید شماست.
پس بکوشید زیبا ببینید!!
پس از این با آموزش درس به درس و تصویری نرم افزار AutoPlay Media Studio‏ همراه شما هستیم.

آموزش های اتوپلی توسط سرکار خانم مرضیه طیلانی (حائز مقام اول تولید محتوایی کشور) نوشته می شود.

Untitled-1 آموزش اتوران سازی با اتوپلی آموزش اتوران سازی با اتوپلی Untitled 1

آموزش اتوران سازی با اتوپلی