شماره کارت سیبا – بانک ملی: 6037991883052213

شماره حساب سیبا – بانک ملی: 0103017291002