• دکتری تخصصی آموزش و ارتقاء سلامت
  • فلوشیپ یادگیری الکترونیک
  • عضو هیئت علمی دانشگاه
  • همبنیانگذار سلاموز