مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی ، برای اولین بار در ایران و برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

تولید کننده و طراح محصول : ( مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی)

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

lineمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟line

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل 10 بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای مجموعه آموزشی ششم ابتدایی : 

محتوای آموزشی 1 تا 10

 1. بازی مضرب اعداد – از 2 تا 12
 2. آزمون و تمرین مضرب – با امکان چاپ برگه
 3. بخش پذیری
 4. حل عبارت های چند مرحله ای
 5. آموزش و تمرین اعداد صحیح – آموزش جذّاب و کامل اعداد صحیح
 6. مقایسه ی اعداد صحیح
 7. جمع اعداد صحیح (1)
 8. جمع اعداد صحیح (2) – با امکان چاپ برگه
 9. آموزش و تمرین اعداد مخلوط – رنگ آمیزی شکل
 10. اعداد مخلوط (1) – با استفاده از شکل

محتوای آموزشی 11 تا 20

 1. اعداد مخلوط (2) – با امکان چاپ برگه
 2. اعداد مخلوط (3) – با امکان چاپ برگه
 3. تبدیل کسر به عدد مخلوط
 4. تبدیل عدد مخلوط به کسر
 5. تبدیل عدد مخلوط به کسر و کسر به عدد مخلوط
 6. مقایسه ی اعداد مخلوط
 7. آموزش و تمرین جمع اعداد کسری
 8. جمع و تفریق کسر
 9. جمع کسر
 10. تفریق کسر

محتوای آموزشی 21 تا 30

 1. تمرین کسر به صورت بکش و رها کن سپس مقایسه ی آنها
 2. ضرب عدد در کسر
 3. ضرب کسرها (1) – با استفاده از شکل
 4. ضرب کسرها (2)
 5. ضرب اعداد مخلوط
 6. مقایسه ی کسرها (1)
 7. مقایسه ی کسرها (2)
 8. کسرهای مساوی (1)
 9. کسرهای مساوی (2)
 10. کسرهای مساوی (3) – کسرهای مساوی با یک دوم

محتوای آموزشی 31 تا 40

 1. کسرهای مساوی (4) – کسرهای مساوی با یک سوم
 2. کسرهای مساوی (5) – کسرهای مساوی با یک چهارم
 3. کسرهای مساوی (6) – با امکان چاپ برگه
 4. ساده کردن کسر (1)
 5. ساده کردن کسر (2)
 6. ساده کردن کسر (3) – با امکان چاپ برگه
 7. تقسیم عدد در کسر
 8. تقسیم کسر در عدد
 9. آموزش و تمرین اعداد کسری و اعشاری مساوی هم
 10. تمرین کسر و تبدیل آن به اعشاری

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 41 تا 50

 1. تبدیل کسر به اعشاری
 2. تبدیل کسر و اعشاری به یکدیگر
 3. پیدا کردن اعداد اعشاری روی محور – با امکان چاپ برگه
 4. جمع اعداد اعشاری (1)
 5. جمع اعداد اعشاری (2) – با استفاده از شکل
 6. تفریق اعداد اعشاری (1)
 7. جمع اعداد اعشاری (3) – پیدا کردن عدد دوم جمع
 8. جمع اعداد اعشاری (4) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
 9. تفریق اعداد اعشاری (2) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
 10. ضرب و تقسیم اعداد اعشاری در 10 ، 100 و 1000

محتوای آموزشی 51 تا 60

 1. ضرب اعداد اعشاری (1) – ضرب اعداد اعشاری در اعداد صحیح
 2. ضرب اعداد اعشاری (2) – ضرب اعشاری در اعشاری به کمک شکل
 3. ضرب اعداد اعشاری (3) – ضرب اعداد اعشاری در اعداد صحیح به کمک شکل
 4. ضرب اعداد اعشاری (4) – ضرب اعشاری در اعشاری به کمک شکل
 5. تقسیم اعداد اعشاری (1) – تقسیم اعداد اعشاری در اعداد صحیح
 6. تقسیم اعداد اعشاری (2) – تقسیم اعشاری در اعشاری به کمک شکل
 7. آموزش و تمرین محیط دایره
 8. تقارن (1) – رنگ آمیزی جدول
 9. تقارن (2) – رسم تقارن شکل
 10. تقارن (3) – بازی با گوی های قرمز

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 61 تا 70

 1. تقارن (4) – با قابلیّت انتخاب 4 خطّ تقارن
 2. محور مختصات (1) – به حشره کوچولو کمک کن تا غذای پنهان شده در محور را پیدا کند
 3. محور مختصات (2) – انواع بازی های جذّاب
 4. محور مختصات (3) – نوشتن مختصات نقطه
 5. محور مختصات (4) – نوشتن مختصات نقطه ها
 6. محور مختصات (5) – انواع بازی های جذّاب
 7. محور مختصات (6) – 10 مرحله بازی و تمرین
 8. محور مختصات (7) – با امکان چاپ برگه
 9. تبدیل واحد طول (1) – تبدیل میلی متر ، سانتی متر ، دسی متر و متر به یکدیگر
 10. تبدیل واحد طول (2) – تبدیل میلی متر ، سانتی متر ، دسی متر ، متر و کیلومتر به یکدیگر

محتوای آموزشی 71 تا 80

 1. اندازه گیری حجم (1) – بازی و تمرین حجم مکعب
 2. اندازه گیری حجم (2) – حجم مکعب مربع و مستطیل
 3. اندازه گیری – گرم و کیلوگرم
 4. تابلوی رسم – کار با ابزار مختلف رسم
 5. اندازه گیری زاویه (1) – متمم و مکمل زاویه
 6. اندازه گیری زاویه (2) – کار با زوایای انواع شکل ها
 7. جدول تناسب
 8. نسبت و تناسب – آموزش و تمرین کامل نسبت و تناسب
 9. درصد (1) – رنگ آمیزی شکل
 10. درصد (2) – رنگ آمیزی شکل

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

محتوای آموزشی 81 تا 90

 1. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (1) – آموزش و تمرین با استفاده از شکل
 2. درصد (3) – مسابقه بین لاک پشت و خرگوش
 3. تبدیل اعشاری و درصد به یکدیگر
 4. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (2) – با استفاده از شکل
 5. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (3) – بازی با توپ های رنگی
 6. درصد (4) – با امکان چاپ برگه
 7. درصد (5) – با امکان چاپ برگه
 8. درصد (6) – با امکان چاپ برگه
 9. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (4) – با امکان چاپ برگه
 10. ترتیب اعداد اعشاری ، کسری و درصد – بازی با مرغ و تخم مرغ ها

محتوای آموزشی 91 تا 100

 1. عددهای تقریبی (1) – تقریب به کمک شکل و محور
 2. عددهای تقریبی (2) – تقریب رقم دهگان
 3. عددهای تقریبی (3) – تقریب رقم های دهگان ، صدگان و هزارگان
 4. عددهای تقریبی (4) – تقریب تا یک و دو رقم اعشار به روش گرد کردن
 5. عددهای تقریبی (5) – تقریب کمتر از 100 ، 10 ، 1 ، 0/1 و 0/01 به روش گرد و قطع کردن
 6. عددهای تقریبی (6) – تقریب کمتر از 1000 به روش گرد کردن
 7. عددهای تقریبی (7) – تقریب کمتر از 100 به روش گرد کردن
 8. عددهای تقریبی (8) – تقریب کمتر از 10 به روش گرد کردن
 9. عددهای تقریبی (9) – تقریب کمتر از 1000 ، 100 و 10 به روش گرد کردن
 10. عددهای تقریبی (10) – تقریب کمتر از 1 و 0/1 به روش گرد کردن

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

ویژگی های این مجموعه آموزشیline

195,000 ریال – سفارش محصـــــــول

 • نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.

 • معلم می تواند به راحتی یک کلاس ٢٠ نفره را در یک زنگ ارزشیابی نماید. (صرفه جویی در زمان و هزینه های مصرفی نظیر ماژیک وایت برد)

 • تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.

 • دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، 7 ، 8 و 10) نصب نمایند.

 • فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)

 • با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.

 • اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.

دانلود فیلم معرفی نرم افزار linebutton-download-animated

نحوه ی سفارش محصول : line

این مجموعه آموزشی را می توانید به دو صورت تهیه بفرمایید :

 • ب: به صورت پستی

  در این روش شما پس از پرداخت ، می توانید محصول را به صورت پستی دریافت بکنید . در این روش به خرید های زیر 100 هزار تومان ، مبلغ 5000 تومان هزینه پستی تعلق می گیرد. با ما با شماره 09153853914 تماس بگیرید .

  شماره حساب سیبا : 0103017291002

  شماره کارت سیبا : 6037991883052213


جــدول استفاده از تخـفیف

تعـــداد سفـــارشمیــزان تخــفیف هر عـدد لوح فشرده
5 تا 101000 تومان
11 تا 202000 تومان
21 تا 503000 تومان
51 تا 1004000 تومان
100 به بالا5000 تومان

مجموعه ی ١٠٠برنامه و بازی آموزشی هدفمند پایه ششم ابتدایی,دانلود 100 محتوای الکترونیکی ناب و ارزشمند برای ریاضی پایه ی ششم ابتدایی,آموزش مفاهیم ریاضی ششم ابتدایی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *