مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی ، برای اولین بار در ایران و برای هر یک از پایه های اول تا ششم ابتدایی بصورت جداگانه (هر پایه صد محتوای الکترونیکی در قالب یک سی دی) طراحی و تولید شده است .

تولید کننده و طراح محصول : ( مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی)

مجموعه ی 100 برنامه و بازی آموزشی هدفمند ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی ، در مدت 4 ماه تلاش بی وقفه ، توسط دوست خوبم جناب آقای علیرضا پناهی ، نفر اول تولید محتوای الکترونیکی کشور و نویسنده ی کتاب تولید محتوا با فلش ، طراحی و تولید شده است . هنر تعلیم به عنوان پشتیبان و حامی محصول ، تهیه این اثر ارزشمند را به شما توصیه می کند.

lineمحتوای این مجموعه شامل چه مواردی است؟line

هر کدام از سی دی های این مجموعه ، شامل 10 بخش و هر بخش شامل ده آموزش جالب و متنوع در ارتباط با پایه ی مربوط به آن است . این مجموعه که به صورت هدفمند و برای آموزش مفاهیم ریاضی اول تا پنجم ابتدایی در قالب بازی های فلش طراحی گردیده ، محیط خوب و دلنشینی را برای یادگیری دانش آموز و فرزند شما فراهم می آورد. این مجموعه ی آموزشی را می توانید به دو صورت دانلودی و پستی تهیه بفرمایید ..

[purchase_link id=”12037″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی, مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی

محتوای مجموعه آموزشی ششم ابتدایی : 

محتوای آموزشی 1 تا 10

 1. بازی مضرب اعداد – از 2 تا 12
 2. آزمون و تمرین مضرب – با امکان چاپ برگه
 3. بخش پذیری
 4. حل عبارت های چند مرحله ای
 5. آموزش و تمرین اعداد صحیح – آموزش جذّاب و کامل اعداد صحیح
 6. مقایسه ی اعداد صحیح
 7. جمع اعداد صحیح (1)
 8. جمع اعداد صحیح (2) – با امکان چاپ برگه
 9. آموزش و تمرین اعداد مخلوط – رنگ آمیزی شکل
 10. اعداد مخلوط (1) – با استفاده از شکل

محتوای آموزشی 11 تا 20

 1. اعداد مخلوط (2) – با امکان چاپ برگه
 2. اعداد مخلوط (3) – با امکان چاپ برگه
 3. تبدیل کسر به عدد مخلوط
 4. تبدیل عدد مخلوط به کسر
 5. تبدیل عدد مخلوط به کسر و کسر به عدد مخلوط
 6. مقایسه ی اعداد مخلوط
 7. آموزش و تمرین جمع اعداد کسری
 8. جمع و تفریق کسر
 9. جمع کسر
 10. تفریق کسر

محتوای آموزشی 21 تا 30

 1. تمرین کسر به صورت بکش و رها کن سپس مقایسه ی آنها
 2. ضرب عدد در کسر
 3. ضرب کسرها (1) – با استفاده از شکل
 4. ضرب کسرها (2)
 5. ضرب اعداد مخلوط
 6. مقایسه ی کسرها (1)
 7. مقایسه ی کسرها (2)
 8. کسرهای مساوی (1)
 9. کسرهای مساوی (2)
 10. کسرهای مساوی (3) – کسرهای مساوی با یک دوم

محتوای آموزشی 31 تا 40

 1. کسرهای مساوی (4) – کسرهای مساوی با یک سوم
 2. کسرهای مساوی (5) – کسرهای مساوی با یک چهارم
 3. کسرهای مساوی (6) – با امکان چاپ برگه
 4. ساده کردن کسر (1)
 5. ساده کردن کسر (2)
 6. ساده کردن کسر (3) – با امکان چاپ برگه
 7. تقسیم عدد در کسر
 8. تقسیم کسر در عدد
 9. آموزش و تمرین اعداد کسری و اعشاری مساوی هم
 10. تمرین کسر و تبدیل آن به اعشاری

[purchase_link id=”12037″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

محتوای آموزشی 41 تا 50

 1. تبدیل کسر به اعشاری
 2. تبدیل کسر و اعشاری به یکدیگر
 3. پیدا کردن اعداد اعشاری روی محور – با امکان چاپ برگه
 4. جمع اعداد اعشاری (1)
 5. جمع اعداد اعشاری (2) – با استفاده از شکل
 6. تفریق اعداد اعشاری (1)
 7. جمع اعداد اعشاری (3) – پیدا کردن عدد دوم جمع
 8. جمع اعداد اعشاری (4) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
 9. تفریق اعداد اعشاری (2) – با استفاده از جدول ارزش مکانی
 10. ضرب و تقسیم اعداد اعشاری در 10 ، 100 و 1000

محتوای آموزشی 51 تا 60

 1. ضرب اعداد اعشاری (1) – ضرب اعداد اعشاری در اعداد صحیح
 2. ضرب اعداد اعشاری (2) – ضرب اعشاری در اعشاری به کمک شکل
 3. ضرب اعداد اعشاری (3) – ضرب اعداد اعشاری در اعداد صحیح به کمک شکل
 4. ضرب اعداد اعشاری (4) – ضرب اعشاری در اعشاری به کمک شکل
 5. تقسیم اعداد اعشاری (1) – تقسیم اعداد اعشاری در اعداد صحیح
 6. تقسیم اعداد اعشاری (2) – تقسیم اعشاری در اعشاری به کمک شکل
 7. آموزش و تمرین محیط دایره
 8. تقارن (1) – رنگ آمیزی جدول
 9. تقارن (2) – رسم تقارن شکل
 10. تقارن (3) – بازی با گوی های قرمز

[purchase_link id=”12037″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

محتوای آموزشی 61 تا 70

 1. تقارن (4) – با قابلیّت انتخاب 4 خطّ تقارن
 2. محور مختصات (1) – به حشره کوچولو کمک کن تا غذای پنهان شده در محور را پیدا کند
 3. محور مختصات (2) – انواع بازی های جذّاب
 4. محور مختصات (3) – نوشتن مختصات نقطه
 5. محور مختصات (4) – نوشتن مختصات نقطه ها
 6. محور مختصات (5) – انواع بازی های جذّاب
 7. محور مختصات (6) – 10 مرحله بازی و تمرین
 8. محور مختصات (7) – با امکان چاپ برگه
 9. تبدیل واحد طول (1) – تبدیل میلی متر ، سانتی متر ، دسی متر و متر به یکدیگر
 10. تبدیل واحد طول (2) – تبدیل میلی متر ، سانتی متر ، دسی متر ، متر و کیلومتر به یکدیگر

محتوای آموزشی 71 تا 80

 1. اندازه گیری حجم (1) – بازی و تمرین حجم مکعب
 2. اندازه گیری حجم (2) – حجم مکعب مربع و مستطیل
 3. اندازه گیری – گرم و کیلوگرم
 4. تابلوی رسم – کار با ابزار مختلف رسم
 5. اندازه گیری زاویه (1) – متمم و مکمل زاویه
 6. اندازه گیری زاویه (2) – کار با زوایای انواع شکل ها
 7. جدول تناسب
 8. نسبت و تناسب – آموزش و تمرین کامل نسبت و تناسب
 9. درصد (1) – رنگ آمیزی شکل
 10. درصد (2) – رنگ آمیزی شکل

[purchase_link id=”12037″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

محتوای آموزشی 81 تا 90

 1. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (1) – آموزش و تمرین با استفاده از شکل
 2. درصد (3) – مسابقه بین لاک پشت و خرگوش
 3. تبدیل اعشاری و درصد به یکدیگر
 4. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (2) – با استفاده از شکل
 5. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (3) – بازی با توپ های رنگی
 6. درصد (4) – با امکان چاپ برگه
 7. درصد (5) – با امکان چاپ برگه
 8. درصد (6) – با امکان چاپ برگه
 9. تبدیل کسر ، اعشاری و درصد به یکدیگر (4) – با امکان چاپ برگه
 10. ترتیب اعداد اعشاری ، کسری و درصد – بازی با مرغ و تخم مرغ ها

محتوای آموزشی 91 تا 100

 1. عددهای تقریبی (1) – تقریب به کمک شکل و محور
 2. عددهای تقریبی (2) – تقریب رقم دهگان
 3. عددهای تقریبی (3) – تقریب رقم های دهگان ، صدگان و هزارگان
 4. عددهای تقریبی (4) – تقریب تا یک و دو رقم اعشار به روش گرد کردن
 5. عددهای تقریبی (5) – تقریب کمتر از 100 ، 10 ، 1 ، 0/1 و 0/01 به روش گرد و قطع کردن
 6. عددهای تقریبی (6) – تقریب کمتر از 1000 به روش گرد کردن
 7. عددهای تقریبی (7) – تقریب کمتر از 100 به روش گرد کردن
 8. عددهای تقریبی (8) – تقریب کمتر از 10 به روش گرد کردن
 9. عددهای تقریبی (9) – تقریب کمتر از 1000 ، 100 و 10 به روش گرد کردن
 10. عددهای تقریبی (10) – تقریب کمتر از 1 و 0/1 به روش گرد کردن

[purchase_link id=”12037″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

ویژگی های این مجموعه آموزشیمجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی

[purchase_link id=”12037″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]

 • نرم افزار به گونه ای طراحی شده که معلمان می توانند از آن به راحتی در کلاس های هوشمند با حداقل امکانات نظیر یک کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پرژکتور استفاده نمایند.

 • معلم می تواند به راحتی یک کلاس ٢٠ نفره را در یک زنگ ارزشیابی نماید. (صرفه جویی در زمان و هزینه های مصرفی نظیر ماژیک وایت برد)

 • تجربه نشان داده است که دانش آموزان علاقه ی زیادی به انجام تمرینات به صورت الکترونیکی و کامپیوتری دارند لذا پیشرفت درسی دانش آموزان تضمینی است.

 • دانش آموزان می توانند به راحتی بر روی کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ با سیستم عامل ویندوز (تمامی ویندوزها اعم از ویندوز XP ، 7 ، 8 و 10) نصب نمایند.

 • فعالسازی آن بسیار راحت و آسان است. فعالسازی به روش اینترنتی و پیامکی (در صورت نبود اینترنت)

 • با آموزش برخی مباحث مهم ریاضی و تمرینات اکثر مباحث ریاضی پایه های اول تا ششم ابتدایی همراه با بازخورد توصیفی و امتیازی.

 • اولیای محترم نگران طراحی سوال و آزمون از فرزندان خود نخواهند بود. با استفاده از این محصول به راحتی می توان در منزل از دانش آموز ارزشیابی به عمل آورد.

دانلود فیلم معرفی نرم افزار lineمجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی

نحوه ی سفارش محصول : line

این مجموعه آموزشی را می توانید به دو صورت تهیه بفرمایید :

 • الف ) به صورت دانلودی

  در این روش شما به محض پرداخت ، لینک دانلود دوره ی آموزشی را دریافت می کنید .

  [purchase_link id=”12037″ text=”سفارش محصـــــــول” style=”button” color=”blue”]


 • ب: به صورت پستی

  در این روش شما پس از پرداخت ، می توانید محصول را به صورت پستی دریافت بکنید . در این روش به خرید های زیر 100 هزار تومان ، مبلغ 5000 تومان هزینه پستی تعلق می گیرد. با ما با شماره 09153853914 تماس بگیرید .

  شماره حساب سیبا : 0103017291002

  شماره کارت سیبا : 6037991883052213


جــدول استفاده از تخـفیف

تعـــداد سفـــارشمیــزان تخــفیف هر عـدد لوح فشرده
5 تا 101000 تومان
11 تا 202000 تومان
21 تا 503000 تومان
51 تا 1004000 تومان
100 به بالا5000 تومان

مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,مجموعه 100 برنامه و بازی آموزشی پایه ششم ابتدایی,

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *