نوشته‌ها

تولید محتوای الکترونیکی

آموزش ایجاد آزمون های چند انتخابی

/
آموزش ایجاد آزمون های چند انتخابی : در بخش آزمون ساز نرم افزا…

آموزش ایجاد آزمون تک انتخابی

/
آموزش ایجاد آزمون تک انتخابی : آزمون  Pick-One Questions یا آزمون…